Działamy na rynku od 2002 roku

Nasza Oferta

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Firma Eksperckie Biuro Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy prowadzi działalność szkoleniowo – doradczą. Zatrudnia pracowników posiadających niezbędne uprawnienia do wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej Kadra szkoleniowa posiada niezbędny zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne do prowadzenia szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Posiadamy pozwolenie Kuratora Oświaty w Kielcach na prowadzenie działalności szkoleniowej w tym zakresie nr upr. 3/4321/2007.

Naszych klientów wspieramy w wypełnianiu wymogów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego. W naszej praktyce profesjonalizm łączymy z oczekiwaniem naszych klientów. Zakres i wartość usług dopasowujemy do Państwa indywidualnych potrzeb.

 • NASZE MOCNE STRONY
 • DOŚWIADCZENIE
 • PROFESJONALIZM
 • ZAANGAŻOWANIE
 • ATRAKCYJNE CENY
 • KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

Ośrodek szkoleniowy

Organizujemy i prowadzimy szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Szkolenia wstępne ogólne
 • Szkolenia okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • Szkolenia dla pracowników administracyjno – biurowych
 • Szkolenia dla pracowników na stanowiskach robotniczych
 • Szkolenia dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno – technicznych
 • Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu do ćwiczeń resuscytacji
 • Szkolenia tematyczne z zakresu bhp zgodnie z ustalonym szczegółowym programem ustalonym z Państwem
 • Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Obsługa BHP

Sprawujemy stały nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przepisów i zasad bhp w zakładzie pracy:

 • Stały nadzór nad bhp i ppoż. daje Państwu pełen komfort prowadzenia działalności.
 • W ramach usług prowadzimy kompleksowo dokumentację i szkolenia bhp, pierwszej pomocy
 • Reprezentujemy firmy przed organami urzędowych kontroli
 • Służymy pomocą w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i ppoż.
 • Sporządzanie i monitoring oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy zgodnie z najnowszymi wymogami

Opracowujemy lub opiniujemy zarządzenia, regulaminy, instrukcje dotyczących bhp

 • W zależności od Państwa potrzeb tworzymy odpowiednie wykazy, programy, działań ograniczających wpływ czynników szkodliwych
 • Przygotowujemy instrukcje i procedury dostosowane do Państwa zakładu

Dokonujemy szczegółowej analizy wypadków przy pracy i chorób zawodowych

 • Opracowujemy pełną dokumentację powypadkową zgodnie z procedurami uwzględniając współpracę z PIP, PIS i ZUS
 • Opracowujemy metody zapobiegawcze wypadkom

Prowadzimy okresowe analizy stanu bhp wraz z propozycjami przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych

Ochrona przeciwpożarowa

 • Organizujemy i prowadzimy szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • Dokonujemy oceny stanowisk pracy pod kątem wymogów przeciwpożarowych
 • Opracowujemy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, instrukcje technologiczno-ruchowe
 • Pomagamy i uczestniczymy w prowadzeniu skutecznych próbnych ewakuacji
 • Przygotowujemy dokumenty niezbędne do przeprowadzenia ewakuacji przy współpracy z KPPSP
 • Opracowujemy scenariusze próbnych ewakuacji, protokoły i wnioski z ich przebiegu
 • Reprezentujemy firmy przed organami urzędowych kontroli KPPSP
 • Nadzór nad pracami pożarowo-niebezpiecznymi
 • Sprawujemy nadzór nad utrzymaniem urządzeń przeciwpożarowych, gaśnic oraz dróg przeciwpożarowych w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej
 • Przygotowujemy przedmiotowe analizy dotyczące stanu ochrony przeciwpożarowej

Ochrona środowiska

Oferujemy prowadzenie bieżących spraw związanych z ochroną środowiska, m.in:

 • cykliczne rozliczanie opłat oraz prowadzenie sprawozdawczości wraz z przekazaniem do odpowiednich urzędów
 • prowadzenie ewidencji odpadami
 • doradztwo w kontaktach z urzędami
 • obecność podczas kontroli WIOŚ, Urzędu Marszałkowskiego i innych organów działających w zakresie ochrony środowiska
 • bieżący monitoring przepisów prawnych
 • nadzorowanie firmy w zakresie wymagań wynikających z przepisów ochrony środowiska
 • opracowanie wniosków o wydanie pozwoleń
 • prowadzenie spraw do momentu uzyskania decyzji administracyjnej
 • doradztwo w doborze podwykonawców usług ekologicznych
 • szkolenia z zakresu gospodarki odpadami

Obsługa firmy w zakresie ochrony środowiska to dla Państwa brak konieczności monitorowania wchodzących w życie coraz to nowych przepisów ochrony środowiska oraz wyliczania opłat. Ponadto oferujemy spokój podczas kontroli organów ochrony środowiska oraz pilotujemy sprawy urzędowe związane z ochroną środowiska.

Wnioski o wydanie pozwoleń

W ramach swoich usług zapewniamy opracowania:

 • wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego,
 • operatów wodnoprawnych stanowiących podstawę wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej,
 • wniosków o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
 • wniosków o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: zbierania, transportu, przetwarzania (odzysku i unieszkodliwiania odpadów),
 • wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej,
 • wnioski do uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
 • zgłoszenia instalacji

Opracowania wykonujemy z wykorzystaniem własnej wiedzy, aktów prawnych, programów modelujących emisję, przeprowadzonych wizji lokalnych oraz inwentaryzacji przyrodniczych, w oparciu o dane otrzymane od Inwestora.

Usługi dla instytucji samorządowych

Na potrzeby instytucji samorządowych wykonujemy:

 • aktualizacje programów ochrony środowiska oraz planów gospodarki odpadami,
 • raporty z realizacji programów ochrony środowiska,
 • sprawozdania z planów gospodarki odpadami,
 • inwentaryzacje oraz programy usuwania azbestu,
 • przeglądy ekologiczne,
 • raporty oddziaływania na środowisko dla inwestycji,
 • strategiczne oceny oddziaływania na środowisko.

Opracowania wykonujemy z wykorzystaniem własnej wiedzy, aktów prawnych, programów modelujących emisję, przeprowadzonych wizji lokalnych oraz inwentaryzacji przyrodniczych, w oparciu o dane otrzymane od Inwestora.

Oceny oddziaływania na środowisko

W ramach procedur związanych z procesem oceny oddziaływania na środowisko oferujemy:

 • wykonanie raportów oceny oddziaływania na środowisko,
 • wykonanie kart informacyjnych przedsięwzięć,
 • opracowanie wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • doradztwo i nadzór w trakcie trwania procesu administracyjnego.

Opracowania wykonujemy z wykorzystaniem własnej wiedzy, aktów prawnych, programów modelujących emisję, przeprowadzonych wizji lokalnych oraz inwentaryzacji przyrodniczych, w oparciu o dane otrzymane od Inwestora.

Sekcja Badań Środowiskowych

oferuje wykonanie pomiarów w zakresie:

AKUSTYKA

 • hałas w środowisku pracy
 • poziom dźwięku pod ochronami słuchu
 • hałas infradźwiękowy w środowisku pracy
 • hałas komunalny w pomieszczeniach w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej
 • hałas pochodzący od instalacji i urządzeń
 • hałas komunikacyjny pochodzący od dróg i ulic, linii tramwajowych, linii kolejowych
 • moc akustyczna maszyny

DRGANIA

 • drgania mechaniczne o działaniu ogólnym na organizm człowieka
 • drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne

FOTOMETRIA

 • oświetlenie miejsc pracy
 • oświetlenie awaryjne

CZYSTOŚĆ POWIETRZA

 • zapylenie na stanowiskach pracy
 • oznaczanie krystalicznej krzemionki w pyle
 • stężenie czynników chemicznych na stanowiskach pracy

ERGONOMIA

 • mikroklimat umiarkowany
 • mikroklimat gorący
 • mikroklimat zimny
 • wydatek energetyczny

POLE ELEKTROMAGNETYCZNE W ŚRODOWISKU PRACY

 • natężenie pola elektrycznego
 • natężenie pola magnetycznego

Aktualny Zakres Akredytacji na www.pca.gov.plhttps://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%20752,podmiot.html

Sekcja Badań Środowiska Ogólnego

Wykonujemy pomiary stężenia i emisji gazów odlotowych wprowadzanych do atmosfery, które wynikają z wymagań Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 roku (Dz. U. 2014, poz. 1542) w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji wykonywanych dla celów obszaru regulowanego.

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie pomiarów:
–  stężenie i emisja pyłu,
–  zawartość i emisja metali w pyle (As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V),
–  emisja frakcji pyłu (PM10 i PM2,5),
–  stężenie i emisja gazów CO, CO2, NOx, NO2, SO2, O2.

Posiadamy najnowsze modele urządzeń przeznaczonych do realizacji pomiarów metodykami referencyjnymi:

 • EMIOTEST 3114,
 • Analizator Spalin Kominowych HORIBA PG-350E

AKUSTYKA

 • hałas pochodzący od instalacji i urządzeń,
 • hałas komunikacyjny pochodzący od dróg i ulic, linii tramwajowych, linii kolejowych,
 • moc akustyczna maszyny,
 • hałas komunalny w pomieszczeniach w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.

Akredytowane Laboratorium Badawcze

Wieloletnia praktyka w badaniach, kompetentny i doświadczony personel, stosowanie zasad dobrej praktyki laboratoryjnej, nowoczesne zaplecze badawcze umożliwiły wdrożenie wymagań zarządzania i potwierdzenie kompetencji technicznych.

Laboratorium posiada Akredytację od 2006 roku.

Właściwe zarządzanie systemem jakości oraz kompetencje techniczne do wykonywania badań zostały potwierdzone Certyfikatem Akredytacji Nr AB 752 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji. Akredytowana działalność jest określona w Zakresie Akredytacji Nr AB 752.

https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%20752,podmiot.html

Laboratorium wykonuje badania w sposób wiarygodny, rzetelny i bezstronny, zgodnie z deklarowaną Polityką Jakości.

Sekcja Badań Pomieszczeń Czystych

oferuje wykonanie pomiarów w zakresie:

POMIESZCZENIA CZYSTE I STREFY KONTROLOWANE

 • ilość cząstek stałych w powietrzu,
 • test regeneracji – czas osiągnięcia czystości początkowej powietrza,
 • przenikalność cząstek stałych do stref wydzielonych,
 • temperatura i wilgotność względna powietrza,
 • rozkład temperatur w środowisku pracy – mapowanie
 • nadciśnienie w pomieszczeniach
 • opracowanie dokumentacji kwalifikacji DQ, IQ, OQ pomieszczeń czystych

SPRĘŻONE POWIETRZE I GAZY TECHNICZNE

 • ilość cząstek stałych,
 • obecność oleju,
 • zawartość wody, pomiar punktu rosy
 • stężenie tlenku węgla, dwutlenku węgla, tlenku azotu, dwutlenku azotu.

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

 • integralność i szczelność mocowania filtrów,
 • spadek ciśnienia na filtrach
 • jednorodność, równomierność oraz prędkość liniowa powietrza,
 • strumień objętości powietrza na nawiewnikach i wywiewnikach,
 • określanie ilości wymian powietrza w pomieszczeniach;
 • wydajność central wentylacyjno-klimatyzacyjnych;
 • test dekontaminacji (recovery test)
 • pomiar sprawności instalacji wentylacyjnej, pomiar sprężu centrali
 • test dymny – wizualizacja przepływu powietrza, wyznaczanie martwych stref
 • przeglądy, regulacje i konserwacje systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych
 • dostawa i wymiana filtrów HEPA i ULPA
 • opracowanie dokumentacji kwalifikacji DQ, IQ, OQ systemów klimatyzacyjno-wentylacyjnych HVAC;

KOMORY LAMINARNE

 • dostawa i wymiana filtrów HEPA i ULPA
 • integralność i szczelność mocowania filtrów,
 • ilość cząstek stałych w powietrzu,
 • prędkość liniowa powietrza pod filtrami, ocena laminarności strugi powietrza
 • testy równoległości przepływu powietrza,
 • pomiar oświetlenia
 • ocena stanu technicznego komór i dezynfekcja

DYGESTORIA

 • prędkość liniowa powietrza
 • strumień objętości powietrza wyciąganego

Aktualny Zakres Akredytacji na www.pca.gov.plhttps://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%20752,podmiot.html

Klimatyzacja i wentylacja

Oferujemy pełen zakres usług z zakresu czyszczenia systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych:

 • Ocena wewnętrznego stanu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • Badanie poziomu zanieczyszczenia
 • Wykonywanie otworów i montaż klap rewizyjnych
 • Czyszczenie, dezynfekcja oraz odgrzybianie kanałów wentylacyjnych
 • Czyszczenie central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • Czyszczenie innych pozostałych elementów wentylacji
 • Wykonanie badań mikrobiologicznych
 • Weryfikacja wykonanej pracy – inspekcja

Gwarantujemy wysoką jakość usług oraz terminową realizację przy zachowaniu konkurencyjnych cen.

URZĄDZENIA I APARATURA LABORATORYJNA

 • pomiar rozkładu temperatur w cieplarkach,
 • pomiar rozkładu temperatur w chłodziarkach i zamrażarkach niskotemperaturowych,
 • pomiar prędkości obrotowej w wirówkach, mieszadłach itp.
 • pomiary temperatury w termoblokach
 • pomiary w dygestoriach i wyciągach chemicznych

 

SYSTEMY WENTYLACYJNO – KLIMATYZACYJNE

 • dostawa i wymiana filtrów HEPA i ULPA,
 • integralność i szczelność mocowania filtrów,
 • spadek ciśnienia na filtrach,
 • strumień objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego,
 • wydajność central wentylacyjno-klimatyzacyjnych,
 • sprawność instalacji wentylacyjnej, pomiar sprężu centrali,
 • Kwalifikacja: projektu ( DQ), instalacyjna ( IQ), operacyjna (OQ) systemów klimatyzacyjno-wentylacyjnych,
 • przeglądy, regulacje i konserwacje

 

CZYSZCZENIE INSTALACJI KLIMATYZACYJNO – WENTYLACYJNEJ

 • ocena stanu czystości instalacji – kontrola wizualna kamerą inspekcyjną,
 • kontrola czystości mikrobiologicznej – ilość zanieczyszczeń mikrobiologicznych w pyle i w powietrzu,
 • czyszczenie i dezynfekcja instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej,

Clean room / GMP

POMIESZCZENIA CZYSTE I STREFY KONTROLOWANE:

 • ilość cząstek stałych w powietrzu,
 • test regeneracji – czas osiągnięcia czystości początkowej powietrza,
 • przenikalność cząstek stałych do stref wydzielonych,
 • prędkość przepływu powietrza,
 • jednorodność i równomierność przepływu powietrza,
 • strumień objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego,
 • określanie ilości wymian powietrza w pomieszczeniach,
 • temperatura i wilgotność względna powietrza,
 • rozkład temperatur w strefach kontrolowanych – mapowanie,
 • nadciśnienie w pomieszczeniach,
 • test dymny – wizualizacja kierunków przepływu powietrza, wyznaczanie martwych stref,
 • badania mikrobiologiczne,
 • Kwalifikacja: projektu ( DQ), instalacyjna ( IQ), operacyjna (OQ) pomieszczeń czystych

 

KOMORY I NAWIEWY LAMINARNE

 • dostawa i wymiana filtrów HEPA i ULPA,
 • integralność i szczelność mocowania filtra,
 • ilość cząstek stałych w powietrzu,
 • prędkość powietrza pod filtrami,
 • ocena laminarności strugi powietrza,
 • testy równoległości przepływu powietrza,
 • pomiar intensywności lamp bakteriobójczych UV,

 

SPRĘŻONE POWIETRZE I GAZY TECHNICZNE:

 • ilość cząstek stałych,
 • zawartość oleju,
 • ciśnieniowy/atmosferyczny punkt rosy,
 • zawartość wody,
 • stężenie tlenków węgla, azotu i siarki,
 • badania mikrobiologiczne,

 

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE

 • badania mikrobiologiczne w pomieszczeniach czystych,
 • badania mikrobiologiczne w sprężonym powietrzu,
 • badania mikrobiologiczne w instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej,

Badania jakości powietrza w pomieszczeniach

W ramach badań jakości powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej, pomieszczeniach technicznych i produkcyjnych:

 • badania stężenia pyłu,
 • określenie wielkości poszczególnych cząstek pyłowych,
 • badania mikroklimatu,
 • badania mikrobiologiczne powietrza wewnątrz pomieszczeń, oraz czystości poszczególnych powierzchni np. blatów roboczych, kanałów wentylacyjnych w zakresie ogólnej liczby bakterii, grzybów, drożdży i pleśni z możliwością określenia poszczególnych szczepów bakterii,
 • badania pod kątem obecności poszczególnych substancji chemicznych.

ZADZWOŃ

tel. (41) 248 00 07;
fax. (41) 265 44 50;
tel. 608 208 286

ADRES

ul. Sandomierska 40,
27-400 Ostrowiec Św.

BIURO CZYNNE

PON – PT
7:00 – 15:00

NASZ E-MAIL

biuro@ebzbp.com